അവസാനിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം ;ഒറ്റപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ -ഖാസ്മി ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണം

"AVASAANIKKUNNA PRAPANJAM,OTTAPPEDUNNA MANUSHYAN"- Qasimi Usthad
Next previous home