ഉസ്താദ് അബ്ദുസ്സലാം ബാഖവിയുടെ ഖുര്‍ആന്‍ തഫ്സീര്‍ ക്ലാസ്സ്-

Recorded speech from KICR by Respected Ustad AbduSalam Baqawi.  Original file upload by Respected Usthad Abdul Gafoor  --NAASW1H
ഭാഗം-1   ഭാഗം-2   ഭാഗം-3   ഭാഗം-4  ഭാഗം-5  ഭാഗം-6  ഭാഗം-7  ഭാഗം-8    ഭാഗം-9  ഭാഗം-10  ഭാഗം-11  ഭാഗം-11  ഭാഗം-12  ഭാഗം-13  ഭാഗം-14  ഭാഗം--15
Next previous home