ഉസ്താദ് അബ്ദുസ്സലാം ബാഖവിയുടെ ഖുര്‍ആന്‍ തഫ്സീര്‍ ക്ലാസ്സ്

ഉസ്താദ് അബ്ദുസ്സലാം ബാഖവിയുടെ ഖുര്‍ആന്‍ തഫ്സീര്‍ ക്ലാസ്സ്
(Recorded audio of live Qur'An thafseer class at KICR by Usthad AbduSalam Baqavi)
Original file upload by Respected Usthad Abdul Gafoor  --NAASW1H
http://www.mediafire.com/?sp4jez962t8gi
Next previous home